Podatek dochodowy

Tarcza antykryzysowa 4.0 - 07-06-2020
Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 212 mld zł (blisko 10% PKB). Co się składa na tę kwotę?Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). S...


Tarcza antykryzysowa 2.0 – zmiany - 04-05-2020
Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:Ochronie mie...


Indywidualny mikrorachunek podatkowy - 01-17-2020
Rozpoczęcie nowego roku uznaje się za dobry czas na wdrożenie w życie zmian. Nowe zasady nierzadko dotyczą tylko naszej osobistej sfery, gdyż rząd również wprowadza modyfikacje do przepisów....


Zmiany od 1 stycznia 2019 - mały ZUS i CIT 9% - 12-13-2018
CIT 9% Nowa niższa stawka CIT będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których warto...


Od 15 marca 2018 r. wchodzą istotne zmiany w sposobie przekazywania Bilansu do KRS – będzie to możliwe tylko w formie elektronicznej - 04-05-2018
Od 15 marca 2018 r. bilans i rachunek zysków i strat trzeba będzie przekazać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wyłącznie elektronicznie. Wyjątkowo jeszcze za 2017 r. będzie można wysłać ...


Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł rocznie dla wszystkich - 12-05-2017
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw o podatkach dochodowych, wszyscy podatnicy, zarówno CIT, jak i PIT, mają prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki na nabycie nowych środków trwałych ...


Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. - 06-14-2017
Biuro rachunkowe informuje:Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. upływa w dniu 30 czerwca 2017. Nie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego skutkuje niemożno...


Usługi podwykonawców w księdze na podstawie opisu - 05-28-2017
Sprawa ujmowania zakupu usług stanowiących główny element wyrobu gotowego nie została odrębnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów.Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące u...


Surowe kary za fałszowanie faktur - 03-25-2017
Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie 1 marca 2017 roku - fałszowanie faktur lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami, zagrożone jest długoletnimi karami pozbawienia wolności...


Kiedy PIT-11, a kiedy PIT-40 - 02-19-2017
W zależności czy ze zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczamy się:- samodzielnie (gdy uzyskujemy należności od więcej niż jednego płatnika lub korzystamy z ulg lub odl...


Podatek od handlu zawieszony, ale deklarację trzeba składać - 10-21-2016
Biuro rachunkowe informuje, iż w związku z decyzją Komisji Europejskiej, która uznała, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej, na...


Podatek od środków transportowych w 2017 r. - 10-08-2016
Biuro rachunkowe informuje w kwestii wysokości podatku od środków transportowych.Stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w 2017 r. nie będzie mogła przekro...


Większe znaczenie pełnomocnictwa ogólnego od 1 lipca 2016 - 07-12-2016
Od 1 lipca bieżącego roku można załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na podstawie raz złożonego pełnomocnictwa ogólnego. W tym celu został utworzon...


Najem sezonowy - jak ustalić koszty? - 06-25-2016
Biuro rachunkowe informuje:W wynajmie nieruchomości w okresie wakacji w ramach tzw. najmu prywatnego (jeżeli jest opodatkowany na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej), możemy uwzględnić ko...


Zmiany w transakcjach powyżej 15.000 zł - 06-12-2016
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wszystkie transakcje realizowane pomiędzy przedsiębiorcami których wartość jednorazowo będzie przekraczać 15.000 zł będą musiały być dokonywane za pomocą...


Sprawozdanie finansowe za 2015 r. do urzędu skarbowego - 05-04-2016
Do końca marca zobowiązane były do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok, te podmioty których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Roczne sprawozdanie fina...


Korekta deklaracji nie wymaga uzasadnienia - 04-14-2016
Od tego roku podatnicy nie muszą do deklaracji korygującej dołączać pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian w rozliczeniu. Zasada ta dotyczy wszystkich korekt bez względu na okres ...


Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla niektórych organizacji pozarządowych od 2016r. - 01-25-2016
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. , wydanym na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie okreś...


Limity podatkowe 2016 - 12-17-2015
Jednorazowa amortyzacja do 50 tys. euro rocznie - limit 2016 Amortyzacja 50’000 euroRokLimit201550'000 euro209'000 zł201650'000 euro212’000 zł Mały podatnik PIT i VAT - limit 2016 RokM...


Zmiany w składkach od umowy zlecenia 2016r - 11-29-2015
Od nowego roku zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów zleceń.Aktualnie osoba, która pracuje na podstawie kilku umów-zleceń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rent...


Zmiany w przepisach o korekcie kosztów przy braku zapłaty - 11-07-2015
W związku z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - z dniem 1 stycznia 2016 r. zniknie obowiązek dok...


Od 2016r. będą obowiązywać nowe zwolnienia w podatku dochodowym - 10-09-2015
Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostaną one wprowadzone na podstawie:  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy...


Zawieszenie działalności spółki z o.o. - 05-09-2015
Spółka z o.o. jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1-1a ustawy o swobodzie działal...


Nowa koncepcja kontrolowania przedsiębiorców - 04-17-2015
Biuro rachunkowe informuje o nowej koncepcji kontroli rozliczeń podatkowych. Ministerstwo finansów wprowadza nowy system weryfikacji rozliczeń z fiskusem. Do podstawowych założeń systemu należ...


Limity podatkowe na 2015 rok - 01-14-2015
Biuro rachunkowe informuje o limitach podatkowych na 2015 r. Ryczałt Zgodnie z ustawą o  zryczałtowanym podatku dochodowym oraz średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP, obowiązującym 1  p...


PIT 12 - roczne rozliczenie podatku przez płatnika - 01-08-2015
Biuro rachunkowe informuje o możliwości rozliczenia podatku przez płatnika. Co do zasady każdy podatnik będący osobą fizyczną rozlicza się samodzielnie z podatku dochodowego za dany rok pod...


Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji - 11-16-2014
Biuro rachunkowe informuje o sposobie korekty kosztów amortyzacji po otrzymaniu dotacji. Podatnik otrzymując dotację stanowiącą zwrot wydatków związanych z zakupem środka trwałego, na pods...


W jaki sposób można przyśpieszyć amortyzację środków trwałych? - 10-24-2014
Biuro rachunkowe informuje o możliwościach przyśpieszenia amortyzacji środków trwałych. Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych....


Podatek od nieruchomości w 2014 roku - 07-16-2014
Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala gmina w każdym roku w formie uchwały rady gminy. Wysokość podatku ustalanego przez gminę nie może być wyższa od stawki określonej przez Mini...


W jaki sposób ująć w podatkowej księdze towar który został otrzymany przed fakturą dokumentującą jego zakup - 06-04-2014
Biuro rachunkowe informuje, jak należy prawidłowo ująć w księdze podatkowej towar otrzymany przed fakturą dokumentującą jego zakup: Co do zasady u podatników, którzy prowadzą podatkową ks...


Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych - 01-31-2014
Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą:   1)  od umowy sprzedaży:      a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnośc...


Koszty uzyskania przychodów 2014 - 01-31-2014
Informujemy klientów biura rachunkowego o wysokości kosztów uzyskania przychodów w 2014 roku – niezmienionych w stosunku do 2013 r. Pracownik Kwota miesięczna (zł) Kwota r...


Skala podatkowa w 2014 roku - 01-10-2014
Skala  podatkowa w 2014 r. Podstawa obliczenia podatku w złotych   Podatek wynosi ponad do 85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 ...


Limity w podatku dochodowym w 2014 roku - 01-10-2014
Biuro rachunkowe przedstawia  limity podatkowe obowiązujące podatników podatku dochodowego w 2014 r. W przypadku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest to średni kurs euro ogłosz...