Polski Ład – Podatek Liniowy, Skala czy Ryczałt?

Formę opodatkowania mamy możliwość zmienić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca uzyska pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Zatem podatnik, który otrzymał pierwszy przychód w styczniu 2022 roku, może zmienić formę opodatkowania do 20 lutego 2022 roku.

Jedną z największych zmian z punktu widzenia firm są zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej. Jeszcze w 2021 mniejsi podatnicy płacili zryczałtowaną składkę zdrowotną bez względu na to, ile zarobią.

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej albo podatkiem liniowym muszą płacić składkę proporcjonalną do faktycznego dochodu, natomiast Ci którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w wysokości uzależnionej od wielkości uzyskiwanych przychodów .

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna
Jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości uzyskanego przychodu i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Przykładowo do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń należy wziąć pod uwagę przychód ze stycznia.

Istotne jest to, że przedsiębiorcy na ryczałcie mogą opłacać w trakcie roku stałą wartość składki zdrowotnej (czyli bez względu na wysokość uzyskanego przychodu). Warunkiem jest to, że przez cały poprzedni rok prowadzili działalność opodatkowaną skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem. W tej sytuacji podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie kwota przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszona o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

Składka zdrowotna dla osób rozliczających się ryczałtem również będzie ryczałtowa i przyjmie jedną z trzech wartości. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie bowiem od poziomu rocznych przychodów przedsiębiorcy:

  • przychody do 60 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przychody 60 000 – 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,
  • przychody > 300 000 zł -> składka zdrowotna jako 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Podatek dochodowy
W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2% do 17%.

Podatek oblicza się i płaci od przychodów a nie dochodów. Dlatego nie ma możliwości uwzględniania w wymiarze podatku kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym nie jest to korzystna forma dla przedsiębiorców ponoszących duże koszty

Podatek liniowy

Składka zdrowotna
Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym, podstawą obliczenia składki zdrowotnej będzie dochód za miesiąc poprzedni, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, jak również wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Oznacza to, że przedsiębiorca zapłaci tym większą składkę zdrowotną im więcej zarobi „na czysto”.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy, od stycznia 2022 roku są zobowiązani do uiszczania 4,9% z tytułu składki zdrowotnej.

Podatek dochodowy
Kwota wolna od podatku podatnikom stosującym podatek liniowy nie przysługuje, a stawka procentowa podatku dochodowego od osób fizycznych dla liniowców jest taka sama niezależnie od kwoty osiąganego dochodu (brak progów podatkowych) i wynosi 19%.

Zasady ogólne – skala podatkowa

Składka zdrowotna
W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych, wysokość składki zdrowotnej zależy od dochodu, pomniejszonego o koszty jego uzyskania, jak również wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna przy opodatkowaniu skalą podatkową odróżnia się od podatku liniowego wysokością składki, która wynosi 9% podstawy opodatkowania, a nie 4,9% – jak w przypadku podatku liniowego.

Podatek dochodowy
Tak jak w przypadku pracowników także przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej, od stycznia stosowana jest wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł) oraz podniesiony próg podatkowy dla stawki 17% (120 000 zł), powyżej którego obowiązuje 32-procentowa stawka PIT. Podatnik może stosować kwotę wolną po 425 zł miesięcznie. Oznacza to, że dochód o miesięczny 2500 zł pozostanie bez podatku. Nie są stosowane dotychczasowe przedziały kwoty wolnej od podatku. Kwotę tę ustala się sztywno na stałą wartość 5100 zł rocznie niezależnie od wysokości dochodu podatnika.