Minimalny CIT – zmiany

Minimalny podatek dochodowy zostanie zawieszony nie na rok, ale na dwa lata, o czym decyduje rząd poprzez projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw. Przyjęta przez rząd zmiana oznacza, że ​​przedsiębiorcy ze stratami operacyjnymi lub rentownością poniżej 2 proc. po raz pierwszy zapłacą minimalny podatek dochodowy do marca 2025 r., za rok poprzedni. Rozszerzona zostanie również lista podmiotów zwolnionych z podatku.

Zmiany w minimalnym podatku

Obecnie zasada dotyczy podatników, których działalność wykazuje stratę lub rentowność (dochód jako udział w przychodach) nie przekracza 1%. (Chodzi o dochody i przychody inne niż zyski kapitałowe). Celem tego podatku jest zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ wszystkie firmy również te niedochodowe musiałyby płacić podatek.

Kto jest zwolniony?

Przyjęty przez rząd projekt przewiduje, że minimalnego podatku dochodowego nie będą płacić w ogóle:

 • spółki komunalne,
 • podmioty medyczne,
 • mali podatnicy, czyli o przychodach rocznych nieprzekraczających w poprzednim roku 2 mln euro,
 • przedsiębiorstwa energetyczne, surowcowe i inne, u których większość przychodów innych niż z zysków kapitałowych pochodzi z transakcji objętych ceną regulowaną (a więc zależy od decyzji organów państwowych albo notowań na światowych rynkach),
 • firmy faktoringowe,
 • podatnicy postawieni w stan upadłości, likwidacji lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym.
 • podatnicy, których rentowność podatkowa w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych przekraczała 2 proc.
 • przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy o CIT,
 • przedsiębiorstwa, które większość przychodów osiągnęły w związku z eksploatacją statków morskich lub powietrznych w transporcie międzynarodowym,
 • przedsiębiorstwa, których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
 • przedsiębiorstwa, które osiągnęły przychody niższe o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z roku ubiegłego.

Sposób wyliczania podatku

Zmienią się również zasady obliczania minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych. Wskaźnik rentowności determinujący konieczność zapłaty zobowiązania CIT wzrośnie z 1% do 2%. Jednocześnie jednak firmy, które osiągają rentowność powyżej 2% nawet w jednym z ostatnich trzech lat podatkowych, nie musiałyby płacić tego podatku.

Przy obliczaniu podatku nie będą brane pod uwagę:

 • koszty uzyskania przychodu stanowiące opłatę z tytułu umowy leasingu środków trwałych,
 • 20 proc. kosztów uzyskania przychodu związanych np. z wynagrodzeniem z pracy oraz zasiłkami z ubezpieczenia społecznego wypłacanymi przez zakład pracy,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika,
 • wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych,
 • wzrost kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,
 • przychody stanowiące wartość należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
 • podatek akcyzowy.