Nowe przepisy dotyczące czynnego żalu.

Na mocy projektu, którym jest Polski Ład, zostaną wprowadzone nowe obowiązki w korygowaniu jednolitych kontrolnych plików, jak i także składania razem z jego korektą czynnego żalu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od roku 2022.

Przepisy związane z czynnym żalem

Przepisy obowiązujące aktualnie przewidują, że sprawca, który po popełnieniu zabronionego czynu zawiadomi o nim powołany do ścigania organ, ujawniając ważne okoliczności tegoż czynu, nie podlega karze za to przestępstwo, czy też skarbowe wykroczenie. Bardzo ważne jest to, że nawet jeśli przed złożeniem korekty zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie podatnika, z chwilą rozliczenia prawidłowego jest ono całkowicie umarzane. Na mocy wszelkich zmian, jakie ze sobą niesie Polski Ład, ważna będzie szybkość złożenia korekty. Musi ona nastąpić jeszcze przed wszczęciem przygotowawczego postepowania o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo.

Kara za korektę nie ominie także tych podatników, przeciwko którym przed złożeniem korekty deklaracji lub też jednolitego pliku kontrolnego – zostało wszczęte przygotowawcze postępowanie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo. Bardzo ważne jest to, że od kary nie uchylą również się podatnicy, których przestępstwo, czy też wykroczenie skarbowe ujawnione zostanie w toku przygotowawczego postępowania toczonego w jakiejś innej sprawie.

Podatnik wraz z chwilą złożenia korekty prawidłowej, nie ma pewności co do tego, czy nie toczy się w jego sprawie takie postępowanie. Jest to bardzo ważna informacja.

Polski Ład a czynny żal

W projekcie ustawy Nowy Ład został także rozszerzony zakres przedmiotowej regulacji na korektę części ewidencyjnej JPK_V7. Czy to już oznacza koniec tak zwanego czynnego żalu? Warto przypomnieć w tym miejscu, że czynny żal stanowi przyznanie się dobrowolne do naruszenia podatkowych przepisów, dzięki któremu może nastąpić odstąpienie od ukarania sprawcy przez podatkowy organ. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik między innymi wystawiał nierzetelnie faktury, stosował bezprawnie obniżone stawki VAT oraz nie złożył podatkowego zeznania w określonym terminie, czy też zataił rozmiary rzeczywiste prowadzonej działalności.