Koszty uzyskania przychodu przez spółki w 2023 r.

Z początkiem 2023 roku wejdą w życie zmiany związane z kosztami uzyskania przychodów przez spółki. Zmiany wprowadziły pojęcie „ukrytych dywidend”. Są to koszty, których podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ukryta dywidenda

Zdaniem ustawodawcy ograniczenia wynikają z aktualnie nieprawidłowej kwalifikacji kosztów (ukrytej dywidendy), jak: płatności niezwiązane z działalnością gospodarczą, transakcje o nierynkowym charakterze, nadmierne zadłużenie spółki u podmiotów powiązanych, uzależnienie wysokości wynagrodzenia dla podmiotów powiązanych od zysków spółki, użytkowanie przez spółkę majątku jej wspólnika, wcześniej wycofanego z tej spółki. Modyfikacje te mają na celu wyeliminowanie możliwości dokonywania sztucznych, nieekonomicznych transakcji po cenach odbiegających od cen rynkowych.

Koszty poniesione na wykonanie świadczenia przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio powiązane ze spółką lub którymkolwiek z wspólników nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli stanowią ukrytą dywidendę.

Konsekwencje zmian

Wpłyną na rozliczenia z akcjonariuszami – zwłaszcza jeśli dotychczas stosowano metodę prowizyjną, która jest uzależniona od zysków spółki. Ustawodawcy zamierzają w ten sposób zapobiec tzw. rozliczeniu niematerialnym przedsiębiorstw.

Druga kwestia to sytuacja, w której transakcje realizowane są z podmiotami powiązanymi po cenach nierynkowych i mogą skutkować nadmiernym zadłużeniem podatników wobec podmiotów kapitałowych.

Nowe przepisy będą wyzwaniem dla przedsiębiorców. W wielu przypadkach wymagają zmiany sposobu rozliczania i weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Ponadto dotychczasowa praktyka wyraźnie pokazuje, że treść nowych przepisów nie zawsze może być interpretowana w ten sam sposób. Będzie to pewna przeszkoda w ich sprawnej realizacji.