Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Spółka z o.o. jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 24 miesięcy (art. 14a ust. 1-1a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Należy jednak pamiętać o złożeniu wniosku dotyczącego wznowienia działalności gospodarczej przed upływem tego okresu. Po wznowieniu działalności można ponownie składać wniosek o zawieszenie jej wykonywania na okres do 24 miesięcy.

Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje przez złożenie wniosku w sądzie rejestrowym na druku KRS-Z62 (wniosek ten jest wolny od opłat).

Jeżeli spółka w okresie zawieszenia działalności chce korzystać z udogodnień w zakresie podatku dochodowego, musi pamiętać o konieczności zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia. Będzie wtedy mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek podatku dochodowego.

Podczas zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka z o.o. nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Każda spółka z o.o. zobowiązana jest po zakończeniu roku obrotowego przeprowadzić zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników jedynie – za rok obrotowy, w którym działalność spółki przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka z o.o.:
ma prawo:

  • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • przyjmować należności (lub obowiązek regulować zobowiązania), powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej (niekiedy jest to prawo albo obowiązek),
  • może nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym (art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą,
  • ma obowiązek złożyć wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu