Ulga na zakup kasy fiskalnej

Biuro rachunkowe informuje o możliwości uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podlegają wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (czyli dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

W związku z kosztami jakie podatnik musi ponieść na zakup kasy fiskalnej, ustawa o VAT przewiduje dla podatników, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie za pomocą kas w obowiązujących terminach, zwrot części kwot wydatkowanych na ich zakup. Zgodnie z art. 111 ust. 4 tej ustawy podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku). Kwota ta nie może jednak być wyższa niż 700 zł.

Podatnik, który jest zwolniony z VAT lub wykonuje wyłącznie czynności zwolnione otrzymuje zwrot tej kwoty na rachunek bankowy lub SKOK.

1. Aby otrzymać ulgę na zakup kasy należy spełnić następujące warunki:

  • przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania; jeżeli zgłoszenie dotyczy podatnika, który zamierza stosować do ewidencjonowania tylko jedną kasę rejestrującą, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej,
  • ewidencjonowanie należy rozpocząć nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają one funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać,
  • należy posiadać potwierdzenie zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Złożenie zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, podatnik zanim rozpocznie prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych, zobowiązany jest do :

  • złożenia zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  • dokonania fiskalizacji kasy.

Złożenie zawiadomienia o liczbie kas i miejscu ich używania jest jednym z warunków, których spełnienie pozwala podatnikowi na odliczenie 90% kwoty wydatkowanej na zakup kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Po dokonaniu fiskalizacji kasy przez serwisanta należy jeszcze dokonać zgłoszenia danych dotyczących kasy.

3. Dokonanie zgłoszenia danych dotyczących kasy

“Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy”, stanowi drugi dokument, który podatnik musi złożyć instalując kasę fiskalną. Jego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas.

Art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o VAT określa obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego. W myśl tego przepisu podatnik, który rozpoczyna ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ma obowiązek dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Zapis § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas mówi, że zgłoszenie to powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy.

Serwisant kas dokonuje fiskalizacji kasy rejestrującej poprzez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Potwierdzeniem fiskalizacji kasy jest wykonanie raportu fiskalnego dobowego, którego wydruk dołączany jest do książki kasy.

Następnie urząd skarbowy nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik powinien w sposób trwały nanieść na obudowę kasy. Numer ten nadawany jest na podstawie zgłoszenia danych dotyczących kasy. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom.

Podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas (§ 21 rozporządzenia) również w tym samym terminie dokonuje zgłoszenia, na dokumencie określonym w załączniku nr 5 do  rozporządzenia.

Warto zwrócić uwagę, że utrata prawa do ulgi na zakup kasy w przypadku złożenia po terminie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy, określona była w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. nr 228, poz. 1509), które obowiązywało do końca 2010 r.

Aktualnie, zgodnie z interpretacją indywidualną z 19 marca 2014 r., nr IPTPP4/443-5/14-2/BM wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zachowanie 7-dniowego terminu do zgłoszenia danych dotyczących kasy naczelnikowi urzędu skarbowego nie jest jednym z wymogów koniecznych do uzyskania prawa do ulgi z tytułu zakupu tej kasy.