Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców w 2015 r.

Biuro rachunkowe informuje o wysokości składek ZUS w 2015 roku.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych zasad opłacania składek

  • Składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wynosi – 1.750 zł.
Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi: 525 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2015 r.-
31.12.2015 r.

(zł)

emerytalne

19,52

102,48

rentowe

8,00

42,00

chorobowe

2,45

12,86

wypadkowe

x*

x*

Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zostanie opublikowana po ogłoszeniu wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r.

  • Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na Fundusz.

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych

  • Składki na ubezpieczenia społeczne

Dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2015 r. jest to kwota 3.959 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137).

W 2015 r. najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi  : 2.375,40 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka %

1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 
(zł)

emerytalne

19,52

463,68

rentowe

8,00

190,03

chorobowe

2,45

58,20

wypadkowe

x*

x*

*Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zostanie opublikowana po ogłoszeniu wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r.

  • Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Okres

1.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 
(zł)

Stawka 2,45%

58,20

Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku 

 

Okres

1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Kwota wynagrodzenia

1.750 zł

1.400 zł (I rok pracy)

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).