Podatek od nieruchomości w 2014 roku

Wysokość stawek podatku od nieruchomości ustala gmina w każdym roku w formie uchwały rady gminy. Wysokość podatku ustalanego przez gminę nie może być wyższa od stawki określonej przez Ministra Finansów. Oprócz ustalania wysokości stawek gmina może również wprowadzać zwolnienia podatkowe.

Kto jest podatnikiem?

Biuro rachunkowe informuje, że co do zasady podatkiem od nieruchomości obciążony jest właściciel lub też użytkownik wieczysty. Zdarzają się jednak sytuacje gdy przedmiot opodatkowania jest w posiadaniu samoistnym. W takiej sytuacji podatnikiem jest posiadacz tego przedmiotu. Jeszcze inna sytuacja jest w przypadku posiadania zależnego. Posiadacz zależny to podmiot, który włada cudzą rzeczą na podstawie określonego stosunku prawnego np. umowy najmu. Posiadacz zależny nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Niemniej jednak na podstawie umowy między podmiotami (np wynajmującym a najemcą) mogą ustalić iż koszty związane z  opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości ponosić będzie posiadacz zależny.

Przedmiot opodatkowania

-grunty

-budynki lub ich części

-budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Nie podlegają opodatkowaniu użytki rolne, grunty zadrzewione i  zakrzewione na użytkach rolnych czy też lasy, z  wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rada gminy może różnicować wysokość stawek podatkowych dla gruntów dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w  szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i  sposób wykorzystywania gruntu. Podobnie jest w  odniesieniu do budynków lub ich części (lokali) czy budowli.

Stawki podatku od nieruchomości w  2014  r. nie mogą przekroczyć rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i  budynków – 0,89  zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56  zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46  zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,74  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,03  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatnik nie oblicza samodzielnie podatku. Składa jedynie informację do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na urzędowym formularzu, o  posiadanych nieruchomościach i  obiektach budowlanych. Decyzja wymiarowa jest dostarczana podatnikowi najczęściej listem poleconym.