PIT 12 – roczne rozliczenie podatku przez płatnika

Biuro rachunkowe informuje o możliwości rozliczenia podatku przez płatnika.

Co do zasady każdy podatnik będący osobą fizyczną rozlicza się samodzielnie z podatku dochodowego za dany rok podatkowy. Niektórzy podatnicy mogą jednak w tej kwestii wyręczyć się płatnikiem, który na druku PIT-40 sporządza za podatnika roczne obliczenie podatku.

Prawo do rozliczenia się z podatku dochodowego w ten sposób jest zarezerwowane dla ściśle określonej grupy podatników. Możliwość taką ustawa o pdof daje m.in.: osobom uzyskującym przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz pracy nakładczej, członkom spółdzielni, osobom otrzymującym emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, np. banku, osobom otrzymującym stypendium (np. z uczelni), osobom otrzymującym świadczenia z Funduszu Pracy, tymczasowo aresztowanym lub skazanym oraz osobom otrzymującym świadczenia integracyjne.

Płatnik sporządza PIT-40 jedynie na wniosek podatnika. Jeżeli podatnik chce aby płatnik dokonał za niego takiego rozliczenia za 2014 rok, musi złożyć oświadczenie na formularzu PIT-12 przed 10 stycznia 2015 r. – stąd też ostatnim dniem na jego złożenie jest piątek 9 stycznia 2015 r. Jedynie oświadczenie złożone w tym terminie można uznać za skuteczne i wiążące.

W podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-12 traktuje się na równi z oświadczeniem, że podatnik m.in.:

  • poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy o pdof,
  • nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu (jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek),
  • nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci.