Limity podatkowe na 2015 rok

Biuro rachunkowe informuje o limitach podatkowych na 2015 r.

Ryczałt

Zgodnie z ustawą o  zryczałtowanym podatku dochodowym oraz średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP, obowiązującym 1  października roku poprzedzającego rok podatkowy – w 2015 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy uzyskiwali w 2014 r. przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, a ich wysokość nie przekroczyła kwoty 626.880 zł (150.000 euro × 4,1792 zł), lub
  • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 626.880 zł (150.000 euro × 4,1792 zł).

Podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczyły kwoty 104.480 zł (25.000 euro × 4,1792 zł) mają prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r.

Mali podatnicy

Podatek dochodowy

W 2015 roku dla celów podatku dochodowego małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2014 r. (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła 5.015.000 zł (1.200.000 euro × 4,1792 zł).

Podatek VAT

W 2015 r. dla celów VAT małym podatnikiem jest podmiot:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 5.015.000 zł (1.200.000 euro × 4,1792 zł),
  • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w 2014 r. kwoty 188.000 zł (45.000 euro × 4,1792 zł).

Jednorazowa amortyzacja

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz tzw. mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji. W 2015 r. limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi 209.000 zł. Łączna kwota dokonywanych jednorazowych odpisów nie może przekroczyć w danym roku podatkowym równowartości 50.000 euro.