Zwolnienie z wstępnych badań lekarskich – zmiany 2014/2015

Zmiana w Kodeksie pracy

W związku ze zmianami w prawie pracy osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy mogą skorzystać ze zwolnienia z wstępnych badań lekarskich. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z wstępnych badań lekarskich?

Przewiduje się zwolnienie z wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy, jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę). Orzeczenie lekarskie musi stwierdzać brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy (pod uwagę brane są zarówno czynniki środowiska pracy oraz ich poziom).

Warunek: Aby podlegać zwolnieniu ze wstępnych badań lekarskich należy podjąć pracę u nowego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w ciągu 30 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) poprzedniej umowy.

Kiedy bezwzględnie musimy przeprowadzić badania?

Nowy przepis traktujący o zwolnieniu z przeprowadzania wstępnych badań lekarskich do pracy nie zawsze będzie mógł być stosowany, nawet przy spełnieniu wyżej opisanych warunków. Osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, bezwzględnie będą musiały przeprowadzić badania wstępne. Prace szczególnie niebezpieczne to takie, które stwarzają duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, np.:

  • prace na wysokości,
  • prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych (w tym o działaniu rakotwórczym lub mutagennym),
  • prace w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.