Zmiany w rejestrze REGON i kodach PKD

Biuro rachunkowe informuje o zmianach w rejestrze REGON i kodach PKD 

Zmiany w rejestrze REGON

Rozporządzenie Rady Ministrów które weszło w życie 8 listopada 2014 r. wprowadziło pewne zmiany związane z rejestrem REGON. Wdrożony został nowy system informatyczny rejestru REGON, który zwiększył funkcjonalność całego systemu. Aktualnie udostępnianie danych z rejestru REGON nie jest już ograniczone zakresem terytorialnym działania urzędu statystycznego. Zmianie uległ również sposób kodowania i ustalania wykonywanej działalności w zależności od typu podmiotu. Zgodnie z nową zasadą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wskazują działalność przeważającą dla każdego typu prowadzonej działalności, w tym podlegającej wpisowi do CEIDG, rolniczej lub pozarolniczej niewpisanej w CEIDG, o ile takie działalności przedsiębiorca prowadzi równocześnie.

Zmiany w zakresie PKD dla spółek

1 grudnia 2014 r. nowelizacji doczekała się również ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Porządkuje ona i upraszcza zasady funkcjonowania tzw. jednego okienka przy rejestracji podmiotów w KRS. Obecnie dane podstawowe (wpisane do KRS) dotyczące podmiotu są bezpośrednio po dokonaniu wpisu m.in. do KRS przekazywane do rejestru REGON, dzięki czemu przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną wpisany do rejestru przedsiębiorców nie musi już składać odrębnych wniosków o wpis, zmianę wpisu lub skreślenie z rejestru REGON. Nowelizacja ustawy wprowadziła również ograniczenie w ilości podawanych rodzajów działalności według kodów PKD. Obecnie spółki prawa handlowego mogą podać maksymalnie 10 rodzajów działalności, z jednoczesnym określeniem, która z nich ma charakter przeważający. Pozostałe spółki, wpisane do KRS przed 1 grudnia 2014 r., mają obowiązek zgłoszenia zmian w zakresie przedmiotu działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. najpóźniej w dniu 1 grudnia 2019 r.). Oznacza to, że zgłaszając po raz pierwszy od 1 grudnia 2014 r. jakiekolwiek zmiany w zakresie danych ujawnionych w KRS, spółka powinna również zgłosić zmiany w zakresie ujawnionych kodów PKD poprzez podanie nie więcej niż 10 wybranych kodów PKD z określeniem kodu PKD dotyczącego działalności przeważającej.