Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r.

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2014 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS, które wynosi 2.917,14 zł.

Odpisy na ZFŚS w 2014 r. wynoszą:

 

2014 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2.917,14 zł

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156)

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,5%

1.093,93 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych

50%

1.458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:    
– I rok nauki

5%

145,86 zł

– II rok nauki

6%

175,03 zł

– III rok nauki

7%

204,20 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

182,32 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

182,32 zł

na każdą osobę zatrudnioną, pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu.

7,5%

218,79 zł