Wyłączenia ze zwolnienia z podatku VAT 2014

Wyłączenia ze zwolnienia z podatku VAT 2014

Od  01.01.2014 r. zmieni się także przepis określający grupę podatników, do których nie będzie się stosować zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotu. Jak wynika z nowych zapisów ustawy, zwolnienie to nie będzie miało zastosowania m.in. do podatników:

 

1) dokonujących dostaw m.in.:

a) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

b) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w  art. 43 ust.1 pkt. 10 lit a/ i b/  ustawy,

c) terenów budowlanych.

Podstawowa  zmiana  dotyczy prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT przez podatników, którzy dokonują sprzedaży samochodów osobowych innych niż nowe, które to pojazdy są zaliczone do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie utracą prawa do tego zwolnienia, w przypadku gdy sprzedadzą samochód osobowy, stanowiący u nich środek trwały wykazany w ewidencji.