Wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec – SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie  w Niemczech przepisy narzucające płacę minimalną w wysokości 8,50 euro za godzinę.
Zgodnie z uzyskanymi  informacjami przepis ten będzie dotyczyć sektora transportu i będzie mieć zastosowanie do niemieckich i zagranicznych operatorów transportu wykonujących działalność transportową na terytorium Niemiec (kabotaż, międzynarodowe operacje transportowe do i z Niemiec, tranzyt).

Zastrzeżenie!
Do chwili obecnej nie ma potwierdzenia, aby istniały jakiekolwiek wyłączenia ze względu na rodzaj przewozu, stąd ZMPD zaleca przewoźnikom odpowiednie przygotowanie się i zastosowanie do niemieckich wymogów.
W tym celu należy spełnić:

1.Wymóg powiadamiania
Wszyscy zagraniczni operatorzy transportu, są zobowiązani powiadamiać Bundesfinanzdirektion West w Kolonii (nr faksu +49 (0) 221 964 870 ) przed rozpoczęciem operacji transportowej na terytorium Niemiec.
W formularzu powiadomienia znajduje się zobowiązanie pracodawcy do:
1) postrzegania postanowień ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
2) przechowywania wymaganej dokumentacji oraz dostarczenia jej w jęz. niemieckim na żądanie niemieckich władz celnych do kontroli.
Powiadomienie dla pracowników mobilnych musi być przedstawione pisemnie w języku niemieckim.
Wzór formularza w jęz. niemieckim  (zał. nr 1) oraz jego tłumaczenie na język polski (zał. nr 2) są załączone poniżej.  
Uwaga!
Nie ma wymogu powiadamiania niemieckiej administracji celnej  o zmianach w  zaplanowanych operacjach  transportowych, jeżeli pierwsze powiadomienie zostało  wysłane.

2.Obowiązek ewidencjonowania
Pracodawca musi rejestrować rozpoczęcie i zakończenie operacji transportowej oraz liczbę godzin przepracowanych na terytorium Niemiec najpóźniej w ciągu 7 dni po wykonaniu operacji transportowej.

3.Obowiązek przechowywania dokumentacji
Dokumentacja, o której mowa w punkcie 2, musi być przechowywana przez co najmniej 2 lata na terytorium Niemiec lub na terytorium innego kraju.
Za nieprzestrzeganie przepisów o płacy minimalnej pracodawcy grożą kary finansowe, w wysokości do:
a) 30 000 euro – w przypadku niezgłoszenia informacji o pracownikach wykonujących pracę na terytorium Niemiec,
b) 500 000 euro – w przypadku niewypłacana należnego wynagrodzenia bądź wypłacania go z opóźnieniem.

Uwaga!
Mając na uwadze, że zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy zleceniodawca (np. spedytor) jest współodpowiedzialny za to komu zleca wykonanie usługi transportowej, może żądać, aby przewoźnik drogowy złożył – niezależnie od powiadomienia przesłanego administracji celnej – odrębnego  oświadczenie o stosowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że firmy niemieckie przekazują polskim przedsiębiorcom do podpisu następujący dokument:
1) Deklaracja o spełnianiu przez przedsiębiorcę zagranicznego wymogów wynikających z ustawy o pracy minimalnej albo
2) Umowę o zachowaniu postanowień ustawy o płacy minimalnej.

Opr. ZMPD/Departament Transportu ZMPD/JP

WSZYSTKIE informacje dotyczące wprowadzenia stawki minimalnej w Niemczech

Załączniki do pobrania:

Formularz w języku niemieckim

Formularz w języku polskim