Utrata prawa do zwolnienia VAT 2014

Utrata prawa do zwolnienia VAT 2014

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty będą mogli, podobnie jak dotychczas, z niego zrezygnować – pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym z niego rezygnują. Podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej czynności, będą mieli obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o tym zamiarze przed dniem wykonania tej czynności.

Do 31.12.2013 r. w przypadku gdy wartość sprzedaży u podatników zwolnionych z VAT przekroczy wskazany limit art. 113 ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem jej przekroczenia, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od WNT, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym tego spisu w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Od  01.01.2014 r.  przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie będzie traciło moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik nie będzie miał więc już obowiązku sporządzenia na dzień utraty prawa do zwolnienia spisu z natury zapasów towarów i składania go w urzędzie skarbowym.

Podobnie jak do tej pory, podatnik nie będzie miał możliwości powrotu do zwolnienia przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Przepis ten będzie także miał odpowiednio zastosowanie także do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności opodatkowanych (dodany art.113 ust.11a  ustawy).