Ulga podatkowa na złe długi – zmiany

Od lipca bieżącego roku mają wejść zmiany dotyczące możliwości pomniejszania podatku należnego VAT w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (czyli takich, które w ciągu 150 dni nie zostały uregulowane czy zbyte).

Dłużnik w upadłości

  • W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, w przypadku gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik będzie pozostawał w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.

Podmioty powiązane

  • Do tej pory jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istniał związek o którym mowa w art. 32 ust. 2-4 (np. powiązania rodzinne, majątkowe) to wierzyciel nie mógł skorzystać z ulgi na złe długi. Dłużnik natomiast miał obowiązek skorygowania podatku naliczonego. Od 1 lipca 2015 r., zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o VAT tego typu powiązania nie będą stanowiły przeszkody w skorzystaniu z ulgi.

Pozostałe zmiany

  • Zgodnie ze zmianami od 1 lipca, dłużnik zwolniony z VAT oprócz wpłaty tego podatku będzie miał obowiązek złożenia deklaracji ze względu na obowiązek skorygowania odliczonego wcześniej podatku VAT
  • Nowe przepisy będą miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, których nieściągalność, została uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r.