Składki ZUS za okres zawieszenia działalności 2014

Składki ZUS za okres zawieszenia działalności 2014

Przedsiębiorca w okresie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z powodu zawieszenia jej wykonywania nie opłaca żadnych składek ubezpieczeniowych do ZUS (o ile spełnia warunki uprawniające go do dokonania zawieszenia). W przypadku, gdy zawieszenie działalności firmy następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas za część tego miesiąca (tj. za dni prowadzenia działalności) należy uregulować zobowiązania z tytułu składek.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu, na który prowadzenie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Konsekwencją zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej jest ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy w ZUS. Następuje to od dnia, w którym rozpoczyna się to zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.

Podatnik może zawiesić działalność od 30 dni do 24 miesięcy. Wyjątek stanowi luty, gdzie za minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym (28 lub 29 dni). Dotyczy to sytuacji, gdy zawieszenie działalności gospodarczej obejmuje tylko  pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego.

W okresie zawieszenia działalności firmy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać z niej bieżących przychodów.

Ważne jest, że zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej może jedynie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, wówczas zawieszenie wykonywania działalności w takiej formie jest skuteczne pod warunkiem, że uczynią to wszyscy jej wspólnicy.