Limity w podatku dochodowym w 2014 roku

Biuro rachunkowe przedstawia  limity podatkowe obowiązujące podatników podatku dochodowego w 2014 r.

W przypadku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jest to średni kurs euro ogłoszony przez NBP, obowiązujący dnia 1.10.2013 r., który wyniósł 4,2230 zł (tab. NBP nr 190/A/NBP/2013). Podatnicy będą mogli oni skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania w 2014 r., jeśli w 2013 r.:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230)
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230 ).

Podatnik, który w 2013 r. prowadzi zarazem działalność samodzielnie oraz w formie spółki, w 2014 r. będzie miał możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od każdego rodzaju swej działalności pod warunkiem, że przychody z działalności samodzielnej, jak i przychody spółki nie przekroczą za 2013 r. kwoty 633.450 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu tylko w działalności samodzielnej – ryczałtem ewidencjonowanym będą opodatkowane wyłącznie przychody uzyskane w spółce, i odwrotnie.

Natomiast  z możliwości  kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczyły kwoty 105.575 zł (tj. 25.000 euro × 4,2230 ).

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Średni kurs euro z 1.10. 2013 r. w wyniósł 4,2230 zł, w 2014 r., więc małym podatnikiem będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł.

Analogicznie  przeliczony na złote według tego samego kursu limit jednorazowej amortyzacji, który ustawowa kwota określa 50.000 euro, na 2014 r. wyniesie 211.000 zł.

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych – 2014 rok

O obowiązku prowadzenia w danym roku podatkowym ksiąg rachunkowych decyduje wysokość przychodów za poprzedni rok podatkowy.

W 2014 r. prowadzić księgi handlowe zobowiązane będą:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych oraz
  • spółki partnerskie,

jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosą co najmniej kwotę 5.059.560 zł (1.200.000 euro × 4,2163 ). W przypadku nie przekroczenia w/w kwoty –  mogą prowadzić księgę podatkową.