Kwota limitu sprzedaży do VAT od 01.01.2014 r

Kwota limitu sprzedaży do VAT od 01.01.2014 r

Zgodnie z obecnie obowiązującym art.113 ust.1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Od 1 stycznia 2014 r. przepis ten ulegnie zmianie. Zgodnie z nim zwalniać się będzie od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży  nie wlicza się kwoty podatku.

Od 01.01.2014 r. do limitu sprzedaży,  nie będzie się wliczać:

1) WDT oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju,

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust.1 pkt: 7,12,38-41 ,

c) usług ubezpieczeniowych,

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych.

Na podstawie  wyroków sądów administracyjnych, w których pojęcia “sporadyczne” i “pomocnicze” niekiedy były stosowane zamiennie, należałoby przyjąć, że przy określaniu, czy daną transakcję uznać za “pomocniczą”, trzeba uwzględnić nie tylko  ilość czy wartość zawartych transakcji, ale całokształt wykonywanych przez podatnika czynności – w tym sposób zaangażowania majątku podatnika.

Należy podkreślić, że określenie czy dana transakcja będzie mogła być uznana za “pomocniczą”, na pewno będzie wymagało indywidualnej oceny.

Inaczej również,  niż do tej pory, od 2014 r. sprzedaż zwolniona z VAT będzie  uwzględniana przy obliczaniu limitu. Na przykład, w przypadku usług w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, które są zwolnione z VAT, usługi te nie będą wliczane do tego limitu jedynie wówczas, gdy będą miały charakter pomocniczy.