Korekta deklaracji nie wymaga uzasadnienia

Od tego roku podatnicy nie muszą do deklaracji korygującej dołączać pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian w rozliczeniu. Zasada ta dotyczy wszystkich korekt bez względu na okres którego dotyczą. Nie mniej jednak urzędnik ma prawo wezwać podatnika w ramach czynności sprawdzających do złożenia pisemnych wyjaśnień w związku z dokonanymi przez niego poprawkami.

Deklaracja korygująca to nowy wariant rozliczenia zawierający prawidłowe dane i wartości. Nie trzeba do niej dołączać uzasadnienia przyczyn dokonania poprawek – pisma wyjaśniającego, które elementy poprzedniej wersji zostały zmienione, w jakim zakresie i dlaczego.

Urząd ma prawo wezwać stronę do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym również w formie dokumentu elektronicznego.

Aktulności podatkowe, zmiany w przepisach na stronie naszego biura rachunkowego  https://www.biurooboza.pl