Ewidencja sprzedaży w kasie fiskalnej 2015r

Biuro rachunkowe informuje o planowanych zmianach w rozporządzeniu dotyczącym zwolnień z ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

Aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas fiskalnych obowiązuje do końca 2014 r. Według nowego projektu rozporządzenia przedstawionego przez Ministerstwo Finansów, ma ono obowiązywać w 2015 r. i 2016 r. Z projektu rozporządzenia wynika, że resort planuje zwiększyć grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Limit obrotów

Biuro rachunkowe przypomina, że przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek używania kas rejestrujących w sytuacji gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwolnieni z tego obowiązku są podatnicy, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł. Dla podatników rozpoczynających działalność w danym roku wysokość limitu stanowi proporcję do okresu wykonywania tej działalności.

Limit ten ma być utrzymany w niezmienionej wysokości także w 2015 r. i 2016 r.

Zmiany w załączniku do rozporządzenia

W 2015 r. tak jak obecnie, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym będą czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów proponuje dodanie do tego załącznika poz. 47 i objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Proponuje się również zlikwidować zwolnienie określone w pozycji 34 obecnego załącznika do rozporządzenia, tj. z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców oraz pozycji 43 załącznika, czyli zwolnienie ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich. Sprzedaż ta, jak wyjaśniono, będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w poz. 36 załącznika do projektowanego rozporządzenia.
Dodatkowo w § 3 ust. 4 planuje się wprowadzić regulację, na mocy której nie będą wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas transakcje dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas

Od przyszłego roku Ministerstwo planuje rozszerzyć ten katalog o dodatkowe usługi oraz towary, których dostawcy będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.

Usługi i towary, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie:

» dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
» naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
» wymiana opon i kół,
» badania i przeglądy techniczne pojazdów,
» opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
» usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
» usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
» usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia

 

Dodatkowo Ministerstwo zaproponowało zmianę brzmienia § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l poprzez wskazanie, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie dotyczy dostaw wszystkich nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych).

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego.