Badania profilaktyczne | Zmiany

Biuro rachunkowe informuje o zmianach w badaniach profilaktycznych

Obecnie pracodawca kierując na badania profilaktyczne ma obowiązek wystawić skierowanie w dwóch egzemplarzach (jeden otrzymuje osoba kierowana). W rezultacie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia, skierowanie to musi zawierać opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów, wykonanych na tych stanowiskach.

W załączniku do tego rozporządzenia zamieszczono  również wzór skierowania

Określono również, że badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

  • brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, albo
  • istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Orzeczenie lekarskie wydawane jest osobie badanej oraz pracodawcy.

Orzeczenia lekarskie, które zostały wydane w formie zaświadczeń przed 1 kwietnia 2015 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.