W jaki sposób można przyśpieszyć amortyzację środków trwałych?

Biuro rachunkowe informuje o możliwościach przyśpieszenia amortyzacji środków trwałych.

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Istnieje jednak możliwość, że podatnik po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawach o podatku dochodowym będzie mógł szybciej zamortyzować środek trwały.Podatnik może stawki amortyzacyjne podwyższać o współczynniki, zastosować indywidualne stawki amortyzacyjne, jednorazową amortyzację lub ustalać odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej.

Stosowanie współczynników

W sytuacji kiedy środek trwały jest np. jednocześnie używany z większą intensywnością w porównaniu do warunków przeciętnych oraz poddany szybkiemu postępowi technicznemu możemy wtedy zastosować taki współczynnik. W celu zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej, mnoży się stawkę podstawową przez odpowiedni współczynnik. Współczynniki te są określone w art. 22i ust. 2 ustawy o pdof i art. 16i ust. 2 ustawy o pdop. Dla poszczególnych środków trwałych współczynniki te nie mogą być wyższe niż 1,2, 1,4 i 2,0.

Współczynnik zastosowany przez podatnika nie musi odpowiadać maksymalnej wysokości określonej w przepisach.

Indywidualna stawka

Indywidualną stawkę możemy stosować dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych u danego podatnika. Podatnik wtedy samodzielnie ustala wysokość stawki amortyzacyjnej. Musi pamiętać jednak, że okres amortyzacji poszczególnych rodzajów środków trwałych nie może być krótszy niż wymieniony w art. 22j ust. 1 ustawy o pdof i art. 16j ust. 1 ustawy o pdop.

Amortyzacja jednorazowa


Prawo do korzystania z przyspieszonego rozliczenia zakupu środka trwałego w postaci jednorazowej amortyzacji mają podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) oraz tzw. mali podatnicy (art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof i art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop). Amortyzowane jednorazowo mogą być środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Limit jednorazowej amortyzacji w 2014 r. nie może przekroczyć równowartości kwoty 50.000 euro, tj. 211.000 zł. Ponadto można ją zastosować tylko w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Metoda degresywna


Metoda degresywna umożliwia amortyzację maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, za wyjątkiem samochodów osobowych. Amortyzacja tą metodą polega na tym, że odpisów dokonuje się stosując stawkę z Wykazu podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0 – w pierwszym roku podatkowym od wartości początkowej, a w kolejnych latach podatkowych od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania środka trwałego. Począwszy od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji ustalona według tej metody miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, dalszych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu metody liniowej.