500zł na dziecko od 1 kwietnia

17 lutego Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2016r.

Nowa ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze dla rodzin z dziećmi w wysokości 500zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje rodzinom na:

  • drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat – niezależnie od dochodu rodziny, a także 
  • pierwsze lub jedyne dziecko – o ile dochód (w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza 800 zł lub – w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – 1.200 zł na osobę.

Wnioski można składać z dniem 1 kwietnia w formie pisemnej lub elektronicznej w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jego przyznanie.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

W przypadku marnotrawienia świadczenia lub wydatkowania niezgodnie z jego celem, organ właściwy ma prawo przekazać to świadczenie w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Aktualności podatkowe i księgowe na stronie naszego biura https://www.biurooboza.pl/aktualnosci-2/