Zmiany od 1 stycznia 2019 – mały ZUS i CIT 9%

CIT 9%

Nowa niższa stawka CIT będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których wartość przychodu ze sprzedaży w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.
Obniżoną stawkę podatku CIT będą mogły stosować także firmy rozpoczynające swoją działalność, przy czym tego rodzaju nowe podmioty będą musiały spełnić określone warunki wymienione w ustawie.
Według obliczeń obniżka podatku CIT z 15% do 9%, obejmie około 430 tysięcy firm ze wszystkich 460 tysięcy, których dotyczy ten podatek

Mała firma- mały ZUS

Przedsiębiorcy, których średnie miesięczne obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia w gospodarce (w roku 2018 jest to kwota 5250 zł) będą mogli skorzystać od nowego roku z tzw. ustawy „mała firma-mały ZUS”. Według obliczeń z niższej składki będzie mogło skorzystać około 10% przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

Z małego ZUS nie skorzystasz, jeśli w poprzednim roku:

-prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
-rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
-podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
oraz

-spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
-wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.