Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla niektórych organizacji pozarządowych od 2016r.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. , wydanym na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określono m.in. sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Nowe rozporządzenie określa sposób dokonywania w ewidencji zapisów operacji, księgowania ewentualnych błędów tak, aby ewidencja spełniała wymogi rzetelnej i niewadliwej.

Małe organizacje pozarządowe (głównie stowarzyszenia i fundacje) będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów pod warunkiem, że:

  • działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
  • osiągną, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przychody w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł, wyłącznie z przychodów, których katalog został określony w art. 10a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Aktualności podatkowe i księgowe na stronie naszego biura rachunkowego www.biurooboza.pl