Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT 2017

Wraz z nowym rokiem zmianie uległy zasady wykreślenia podatników z resjestru VAT. Od 2017 roku naczelnik urzędu wykreśla z rejestru m.in. podatników składających zerowe deklaracje VAT albo zawieszającacych działalność.

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym, jeśli okaże się, że podatnik taki nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem lub gdy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane okażą się niezgodne z prawdą bądź gdy podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Pozostałe przesłanki:

  • Podatnik, który zawiesi działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, i w okresie tego zawieszenia będzie wykonywał czynności opodatkowane VAT, ma obowiązek przed dniem zawieszenia działalności albo przed dniem rozpoczęcia wykonywania tych czynności w okresie zawieszenia, zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.
  • Wykreślenie podatnika z rejestru z powodu nieskładania deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały nie jest stosowane w sytuacji, gdy w wyniku wezwania przez naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.
  • W przypadku, gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów bądź usług wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, nie będzie miało zastosowania wykreślenie na podstawie art. 96

 

Wykreśleniu z urzędu z rejestru podatników VAT podlega także podatnik, który:

  • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
  • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT-7, VAT-7K, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
  • składał, przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów i usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
  • wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
  • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Okoliczności, w których podatnik zostanie usunięty z rejestru podatników VAT, zostały wskazane w art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT.