Podatek od środków transportowych w 2017 r.

Biuro rachunkowe informuje w kwestii wysokości podatku od środków transportowych.

Stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w 2017 r. nie będzie mogła przekroczyć:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 804,30 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.341,76 zł,
c) powyżej 9 ton – 1.610,10 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 – 3.072,52 zł – z tym że stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 – 1.878,43 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2.374,85 zł,
b) powyżej 36 ton – 3.072,52 zł
– z tym że stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 – 1.610,10 zł;

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 1.878,43 zł,
b) powyżej 36 ton – 2.374,85 zł
– z tym że stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.901,24 zł,
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.403,69 zł.

Stawki te zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (Mon. Pol. z 2016 r. poz. 779).