Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

Biuro rachunkowe informuje:

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. upływa w dniu 30 czerwca 2017. Nie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego skutkuje niemożnością dokonania podziału wyniku finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego następuje po jego rozpatrzeniu przez organ zatwierdzający.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przyjmuje ono formę oświadczenia woli, a w pozostałych podmiotach – postać uchwały bądź decyzji organu zatwierdzającego.

Zanim nastąpi zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowe jednostek wskazanych w art. 64 ustawy o rachunkowości podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli jednostka nie poddała swego sprawozdania finansowego badaniu nie ma możliwości jego zatwierdzenia, a tym samym nie jest możliwy podział wyniku finansowego.

Sprawozdania finansowego jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość, nie podlegają zatwierdzeniu.

więcej informacji dot. przepisów podatkowych na stronie naszego biura rachunkowego.