Kiedy PIT-11, a kiedy PIT-40

W zależności czy ze zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczamy się:
samodzielnie (gdy uzyskujemy należności od więcej niż jednego płatnika lub korzystamy z ulg lub odliczeń)
za pośrednictwem płatnika
do urzędu skarbowego musimy przekazać odpowiednio PIT-11 lub PIT-40

PIT-11 – gdy rozliczamy się samodzielnie

PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36. W informacji PIT-11 płatnik wykazuje kwoty przychodów uzyskanych przez podatnika z poszczególnych źródeł, zastosowane koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek dochodowy pobrane w ciągu roku. Musi w niej również ująć pobrane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podmiot sporządzający informację o wypłaconych kwotach, przekazuje PIT-11 podatnikowi do końca lutego. Termin ostateczny na dostarczenie PIT-11 do urzędu skarbowego przez płatnika zależy od formy, w jakiej przygotowane zostanie rozliczenie. W przypadku wyboru formy elektronicznej – do końca lutego, w formie dokumentu pisemnego – do końca stycznia.

PIT-40 – rozliczenie za pośrednictwem płatnika

Zatrudniony przekazuje swojemu pracodawcy PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Natomiast płatnik przekazuje PIT-40 zatrudnionemu do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Termin ostateczny na dostarczenie PIT-40 do urzędu skarbowego przez płatnika zależy od formy, w jakiej przygotowane zostanie rozliczenie. W przypadku wyboru formy elektronicznej – do końca lutego, w formie dokumentu pisemnego – do końca stycznia.

Zobowiązani do sporządzania PIT-40
Podmioty dokonujące rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40 ustawodawca wskazał w art. 37 ustawy o pdof. Należą do nich:

-zakłady pracy obowiązane do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,

-osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy,

-jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty stypendiów,

-centrum integracji społecznej pobierające zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.