Jakie czekają nas zmiany w PIT od 2022 roku?

Sporo zmian w PIT

Sam zakres zmian w dochodowym podatku od fizycznych osób jest dosyć obszerny. Poniżej zapoznamy się z nimi. Oprócz już zapowiadanych wcześniej zmian, jak zwiększenie wolnej kwoty od podatku oraz likwidacji odliczenia składki zdrowotnej, sporą uwagę zwracają takie zmiany jak:

– ograniczenie podatkowej karty tylko dla podatników dotychczasowych,

– wyłączenie z podatkowych kosztów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych oraz od budynków,

– składanie podatkowego zeznania PIT do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania konkretnego zeznania,

– poszerzenie katalogu wydatków, które uprawniają do ulgi rehabilitacyjnej,

– przypisanie pracodawcy przychodu w związku z zatrudnieniem nielegalnym pracownika czy też niewykazywaniem w odpowiedniej wysokości przychodów ze stosunku pracy,

– wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji oraz ksiąg środków trwałych czy też niematerialnych wartości oraz prawnych przy użyciu komputerowych programów oraz ich przesyłania w ustrukturyzowanej formie.

Obniżenie klina podatkowego, kwota wolna od podatku, jak i także zwiększenie jego progresywności

Celem zapisanych zmian w tymże projekcie jest obniżenie tak zwanego podatkowego klina oraz zwiększenie jego progresywności. Tenże cel możemy być realizowany poprzez dokonanie takich zmian jak:

– podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodowego,

– podwyższeniu do 30 00 złotych kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników,

– wprowadzeniu ulgi dla średniej klasy.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszelkich podatników do poziomu 30 000 złotych nastąpi poprzez podwyższenie samej kwoty, która zmniejsza podatek do wysokości 5 100 zł.

Składka na zdrowotne ubezpieczenie

Walka z pandemią koronawirusa stałą się impulsem dodatkowym do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. Te jednak wymagają źródeł dodatkowych finansowania. Dlatego też projekt zakłada wszelkie zmiany w zakresie samej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak i także likwidacji jej odliczenia od dochodowego podatku od osób fizycznych. W rezultacie nie tylko pracownicy, ale także przedsiębiorcy będą ją płacić według takiej samej stawki 9% od samej podstawy opodatkowania.

Zwolnienia z PIT odsetek od zadośćuczynień oraz odszkodowań

Projekt ten przewiduje także zwolnienie z opodatkowania PIT naliczanych odsetek z tytułu wypłaty nieterminowej należności głównej wolnej od podatku, na przykład odszkodowań, zadośćuczynień, a opodatkowanie tychże odsetek postrzegane było jako pewien przejaw fiskalizmu nadmiernego. W efekcie tej zmiany osoby, które otrzymują odsetki, na przykład od odszkodowana nie będą w ogóle płaciły podatku.

Na sam koniec wspomnijmy także o tym doprecyzowaniu pojęcia osób samotnie wychowujących dzieci. W przepisach zmienionych nastąpi wskazanie wyraźne, że osobą wychowującą samotnie dzieci może być jedynie jeden z rodziców. Zdaniem MF zmiana ta przywróci sens pierwotny tejże preferencji i jednocześnie wyeliminuje sytuacje korzystania z niej przez każdego z rodziców, który nie jest w związku małżeńskim i wychowuje dzieci w trybie naprzemiennej pieczy.