Biała lista podatników VAT od września 2019

Na tzw. białej liście podatników VAT znajdować się będą informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Dokonanie wpłaty na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowane.

Co to jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to elektroniczny wykaz przedsiębiorców prowadzony przez szefa KAS :

-w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

-zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

W białej liście podatników znajdziemy numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które powinniśmy dokonywać wpłat (rachunki rozliczeniowe.). Ma to na celu wyeliminowanie procederu płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Znajdą się tam również rozproszone obecnie informacje. Kontrahenta będzie można wyszukać nie tylko po NIP-ie, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu.

Istotne jest to, że jeżeli przelejemy pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczymy w kosztach uzyskania przychodu. Kluczowe będzie przy tym, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu. W razie dokonania wpłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie, będziemy mieli trzy dni od dnia zlecenia przelewu na zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowymi (wtedy będziemy mogli rozliczyć tą kwotę w kosztach). Sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Podsumowując, wspomniane konsekwencje nie dotkną podatników, którzy dokonają płatności modelem split payment lub złożą w urzędzie zawiadomienie, że wpłacają na inne konto niż podane na białej liście.

Oprócz rachunków bankowych biała lista podatników VAT będzie zawierać:

 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

 

Pozostałe założenia dotyczące białej listy podatników VAT

Wykaz ma być udostępniony:

w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów,

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Urząd skarbowy do białej listy chce wykorzystać numery kont bankowych udostępnione mu przez System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Dodatkowo fiskus chce przekazać informacje o rachunkach rozliczeniowych podatników VAT instytucjom finansowym (bankom, SKOK-om), aby mogły one stworzyć narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcom automatycznie (już na etapie przelewu) zweryfikować, czy płacą na zarejestrowane konto. Jednakże będzie to prawo banków, a nie ich obowiązek – i to od instytucji finansowej zależy, czy z niego skorzysta.